ACORD ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI GUVERNUL ROMÂNIEI

Share

 

Acord

între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României

privind îngrijirea mormintelor de război situate

pe teritoriile Republicii Moldova şi al României

 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României, denumite în continuare Părţi Contractante,

 

Călăuzindu-se de voinţa popoarelor lor,

 

Considerînd că militarii, inclusiv cei care au fost luaţi prizonieri, şi alte persoane care au fost ucise sau au murit, atît în timpul celor două războaie mondiale, cît şi în perioada postbelică, şi care au fost înhumaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi al României au dreptul la locuri de odihnă veşnică demne, care, în conformitate cu Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 cu privire la victimele de război, Protocoalele adiţionale din 8 iunie 1977 şi alte norme de drept internaţional, trebuie înfiinţate şi întreţinute în mod corespunzător,

 

Au convenit asupra următoarelor:

 

Articolul 1

Definiţii

 

În conformitate cu prezentul Acord, termenii enumeraţi mai jos au următorul înţeles:

 

a) „militari căzuţi în luptă” – cetăţenii care au făcut parte din Forţele Armate ale statului unei Părţi Contractante care au fost ucişi, au murit şi au fost înhumaţi pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante în timpul acţiunilor de război, în prezonierat sau ca urmare a acestora, precum şi în perioada postbelică;

 

b) „victime civile ale războiului” – cetăţeni care sînt, conform legislaţiei statului unei Părţi Contractante, asimilaţi militarilor acestui stat căzuţi în luptă şi care au fost ucişi, au murit şi au fost înhumaţi pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante ca urmare a războaielor, inclusiv deportaţi;

 

c) „morminte de război” – locuri de înhumare ale militarilor statului unei Părţi Contractante căzuţi în luptă şi ale victimelor civile ale războiului, inclusiv morminte individuale şi morminte comune, cimitire sau părţi din cimitire, precum şi monumente sau alte construcţii cu caracter memorial ori comemorative, aflate pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante;

 

d) „amenajarea mormintelor de război”- delimitarea locurilor de înhumare, inclusiv a celor dispărute şi nou-descoperite, instalarea şi restabilirea însemnelor comemorative, a însemnelor de căpătîi, a monumentelor sau altor construcţii memoriale, precum şi alte măsuri necesare;

 

e) „întreţinerea şi îngrijirea mormintelor de război” – asigurarea protejării şi conservării locurilor de înhumare de război, precum şi efectuarea reparaţiilor necesare.

 

Articolul 2

Domenii de colaborare

 

 1. Părţile Contractante garantează, pe bază de reciprocitate, protejarea mormintelor de război şi dreptul la veşnică odihnă al militarilor căzuţi în luptă şi al victimelor civile ale războiului.

 

2. Părţile Contractante sînt îndreptăţite să amenajeze, pe cont propriu, mormintele de război situate pe teritoriul statelor sale.

 

3. Părţile Contractante se vor informa reciproc cu privire la acţiunile neconforme normelor de drept faţă de mormintele de război şi vor lua măsuri în vederea readucerii acestora într-o stare corespunzătoare şi prevenirii, pe viitor, a unor astfel de acţiuni.

 

4. Părţile Contractante vor colabora pentru descoperirea locurilor de înhumare dezafectate şi vor face schimburi de informaţii privind listele mormintelor de război şi datele de identificare ale militarilor şi victimelor civile ale războiului înhumaţi pe teritoriile statelor sale. 

 

Articolul 3

Amplasarea mormintelor de război

 

1. Părţile Contractante pe bază de reciprocitate vor pune la dispoziţie pentru folosinţa gratuită şi pe o perioadă nelimitată, suprafeţele de teren pe care sînt sau au fost amplasate mormintele militarilor. Utilizarea terenurilor respective pentru amenajarea mormintelor de război nu afectează drepturile de proprietate asupra acestor terenuri.

 

2. În cazul în care terenul, pus la dispoziţie în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, va fi necesar pentru folosire în alte scopuri, atunci Partea Contractantă pe teritoriul căreia se află acest teren va  pune la dispoziţia celeilalte Părţi Contractante un nou teren şi îşi asumă cheltuielile de exhumare şi reînhumare a rămăşiţilor pămînteşti, inclusiv cele pentru mutarea monumentelor comemorative şi amenajarea noului loc de înhumare.

 

3. Alegerea noului teren, mutarea şi reînhumarea rămăşiţilor pămînteşti se vor efectua cu acordul ambelor Părţi Contractante.

 

4. Amenajarea noilor morminte de război pe teritoriul ambelor Părţi Contractante şi reconstrucţia celor dezafectate se vor face pe locul în care se află rămăşiţele pămînteşti sau, dacă acest lucru nu e posibil, în alte locuri demne de memoria celor dispăruţi. Aceste locuri vor fi stabilite prin acordul Părţilor Contractante.

 

5. Dacă prin înţelegerea Părţilor Contractante terenurile pe care au fost amplasate morminte de război încetează a mai fi folosite de către o Parte Contractantă  potrivit scopului prevăzut, această modificare va avea pentru această Parte Contractantă drept consecinţă pierderea dreptului utilizării lui.

 

Articolul 4

Exhumarea şi reînhumarea rămăşiţilor pămînteşti

 

1. Exhumarea rămăşiţilor pămînteşti în scopul reînhumării sau predării către Partea Contractantă interesată se va face exclusiv la cererea acesteia, cu acordul celeilalte Părţi Contractante, solicitarea şi răspunsul fiind transmise în scris.

 

2. În cazul existenţei unei hotărîri de exhumare, reînhumarea sau predare a rămăşiţilor pămînteşti, în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, Părţile Contractante vor conveni asupra procedurii referitoare la organizarea exhumării, reînhumării şi predării rămăşiţilor pămînteşti către Partea Contractantă interesată.

 

3. Dacă se poate demonstra existenţa unor foste morminte de război pe teritoriul statului unei Părţi Contractante, desfiinţate prin modificarea în timp a infrastructurii şi unde exhumarea rămăşiţilor pămînteşti nu mai poate avea loc, această Parte Contractantă va permite, la cererea celeilalte Părţi Contractante, ridicarea în acel loc a unui însemn comemorativ modest şi demn şi, în acest scop, va pune la dispoziţie terenul adecvat.

 

Articolul 5

Asigurarea financiară şi materială

 

1. Fiecare Parte Contractantă îşi asumă cheltuielile proprii pentru amenajarea, întreţinerea şi îngrijirea mormintelor de război de pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante.

 

2. La realizarea lucrărilor ce rezultă din aplicarea prezentului Acord, fiecare Parte Contractantă poate apela, în măsura posibilităţilor, la forţa de muncă şi materialele locale ale celeilalte Părţi Contractante în condiţiile liberei concurenţe.

 

3. Fiecare Parte Contractantă poate introduce pe teritoriul statului celeilalte Părţi Contractante – cu dreptul de a le scoate ulterior – utilaje, mijloace de transport, materiale şi accesorii necesare efectuării lucrărilor menţionate în prezentul Acord.

 

4. Pentru efectuarea procedurilor vamale, în aceste cazuri, se va proceda astfel:

a)Utilajele şi mijloacele de transport introduse temporar pe teritoriul Părţilor Contractante vor fi admise fără plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii, cu condiţia de a fi retrase din ţară după încheierea lucrărilor.

 

b)Materialele şi accesoriile destinate amenajării, întreţinerii sau îngrijirii mormintelor de război (însemnele de căpătîi, plăcile comemorative, troiţele, însemnele comemorative etc.) vor fi scutite de impozitele, taxele şi alte plăţi obligatorii dacă în afara declaraţiei vamale în rigoare, se vor prezenta  autorităţilor Părţilor Contractante:

-o listă a mărfurilor introduse în ţară;

-un angajament, semnat de o persoană împuternicită în acest scop, cuprinzînd asigurarea că materialele şi accesoriile menţionate urmează a fi utilizate exclusiv în scopurile prevăzute în prezentul Acord.

 

Articolul 6

Modalităţi de aplicare a Acordului

           

1. Guvernul României însărcinează Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, denumit în continuare Oficiul, cu efectuarea tehnică a sarcinilor ce revin Părţii Contractante române din prezentul Acord.

 

2. Guvernul Republicii Moldova însărcinează Ministerul Administraţiei Publice Locale, denumit în continuare Minister, cu efectuarea tehnică a sarcinilor ce revin Părţii Contractante moldovene din prezentul Acord.

 

3. În cursul aplicării prezentului Acord, Părţile Contractante vor ţine cont de tradiţiile religioase şi alte tradiţii locale.

 

4. Organele împuternicite ale Părţilor Contractante îşi asumă responsabilitatea ca, în cazul lucrărilor de construcţie, să respecte toate normele sanitar-igienice, medicale, tehnice şi juridice prevăzute de legislaţia fiecărui stat.

 

Articolul 7

Soluţionarea divergenţilor

 

Orice divergenţă cu privire la interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului Acord va fi soluţionată prin consultări între Părţile Contractante.

 

Articolul 8

Dispoziţii finale

 

1. Prezentul Acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care Părţile Contractante îşi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

 

2. Prezentul Acord poate fi amendat prin consimţămîntul Părţilor Contractante. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol

 

3. Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată. Fiecare Parte Contractantă poate denunţa prezentul Acord, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părţi Contractante pe cale diplomatică. Prezentul Acord îşi încetează valabilitatea după o perioadă de 6 luni de la data primirii unei astfel de note.