ACORD ÎNTRE GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI GUVERNUL REPUBLICII UNGARE

Share

 

ACORD Nr. GRMRU

din  02.03.1998

între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul

Republicii Ungare cu privire la păstrarea şi eternizarea memoriei

militarilor şi victimelor civile căzute în războaie şi cu privire la

statului înmormîntărilor

Publicat : 02.03.1998 în Monitorul Oficial Nr. 000     Promulgat : 02.03.1998

  Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare, numite în continuare Părţi, reieşind din  prevederile  Tratatului cu privire la  principiile  de prietenie  şi  colaborare între Republica Moldova şi  Republica  Ungară, semnat la 19 aprilie 1995 la Budapesta, călăuzindu-se  de  voinţa popoarelor sale - şi păstrînd în  amintire trecutul istoric comun, conform căruia, militarii, prizonierii de război şi  alte persoane căzute în războaie sau în rezultatul ducerii cu  forţa la  muncă  silnică, deportate din cauza apartenenţei naţionale, atît  pe treritoriul  Republicii Moldova, cît şi pe teritoriul Republicii Ungare, au dreptul să fie înmormîntate în locuri memorabile (onorabile), crearea şi  îngrijirea  cărora, conform convenţiilor de la Geneva cu privire  la apărarea   victimelor   războiului   din  anul  1949   şi   Protocoalele suplimentare la ele, trebuie să fie asigurate cum se cuvine,     au convenit următoarele:

                            

Articolul 1

În scopurile  îndeplinirii prezentului Acord termenii expuşi mai jos înseamnă:

 

a) "militarii  moldoveni şi victimele civile căzute în războaie  (în continuare militari);

 cetăţenii fostului  Imperiu Rus, fostei Romănii Regale şi ai  fostei URSS, ce locuiau în limitele teritoriului Repulicii Moldova şi intrau în componenţa  Forţelor  Armate  ale fostului Imperiu Rus,  fostei  Romănii Regale  sau a Fostei URSS, şi care au căzut sau au decedat pe teritoriul Republicii  Ungaria  în  timpul războiului, în prizonierat sau  în  anii postbelici în rezultatul răsboaielor ori prizonieratului;

 

cetăţenii fostului  Imperiu Rus, fostei Romănii Regale şi ai  fostei URSS,  care au locuit în limitele teritoriului Republicii Moldova şi  au fost  duşi  cu  forţa  la muncă silnică, şi  au  decedat  pe  teritoriul actualei Republcii Ungare în această perioadă;

 

b) "înmormîntările  militarilor  moldoveni şi ale victimelor  civile căzute în războaie",

cimitirele, sectoarele  cimitirelor  şi  mormintele  militarilor  şi persoanelor civile căzute indicate în punctul "a", care se află sau care pot fi găsite pe teritoriul Ungariei;

 

c) "militarii  ungari  şi  victimele civile căzute în  războaie  (în continuare militar)",

cetăţenii ungari,  ce intrau în conmponenţa Forţelor Armate  ungare, care  au  căzut  sau  au decedat pe  teritoriul  Republicii  Moldova  în limitele  actualelor hotare în timpul războiului, în prizonierat sau  în anii postbelici în rezultatul răsboaielor ori prizonieratului;

 

cetăţenii ungari,  care  în rezultatul războaielor au fost  duşi  cu forţa  la  muncă silnică pe teritoriul Republicii Moldova  în  actualele hotare ale ei şi au decedat în această perioadă;

 

d) înmormîntările militarilor ungari şi ale victimelor civile căzute în războaie, cimitirele, sectoarle cimitirelor şi mormintele militarilor şi  persoanelor civile indicate în punctul "c", care se află sau pot  fi găsite pe teritoriul Republicii Moldova în actualele hotare ale ei;

 

e) "întreţinerea  (menţinerea) şi îngrijurea mormintelor  militare", asigurarea  intactă  a mormintelor militare, menţinerea lor  în  ordinea cuvenită şi înverzirea,

 

f) "amenajarea mormintelor militare", marcarea hotarelor în locurile unde  au  fost înmormîntaţi militari, instalarea plăcilor memorabile,  a pietrelor funerare, a monumentelor sau altor construcţii comemorabile.

 

Articolul 2

 

1. Părţile, la  soluţionarea  problemelor  legate  de  descoperirea, evidenţa,   amenajarea   şi  întreţinerea  mormintelor  militarilor   pe teritoriul Republicii Moldova şi pe teritoriul Republicii Ungare, precum şi  exhumarea, reînmormîntarea osemintelor se conduc de prezentul  Acord şi  de  legialaţia  statului  pe  teritoriul  căruia  se  află  locurile înmormîntărilor.

 

Părţile ţin cont  de tradiţiile istorice şi religioase ale  statelor sale  privitor  la  inscripţiile  pe  morminte,  monumente,  construcţii comemorative şi amenajarea lor.

 

2. Părţile prin  intermediul organelor împuternicite vor face schimb de  informaţie  cu privire la existenţa noilor locuri de dispunre  şi  a celor existente, numărul, mărimile mormintelor militarilor pe teritoriul ambelor state, precum şi datele personale ale celor căzutţi şi decedaţi,  şi  altă  informaţie  ce  se  referă  la  aceste  persoane  şi  ţine  de îndeplinirea  prevederilor  prezentului  Acord. În  baza  unei  asemenea informaţii  se  vor întocmi liste oficiale ale locurilor de dispunere  a militarilor, care se vor transmite prin canalele diplomatice.

 

3. Părţile asigură  protecţia şi păstrarea pe un termen nelimitat  a mormintelor,   militarilor   pe  teritoriile  statelor  sale,   inclusiv mormintele şi alte construcţii comemorative.

 

4. La traducerea în viaţă a drepturilor şi obligaţiunnilor ce decurg din  prezentul  Acord,  Părţile  au  o  atitudine  respectuasă  faţă  de osemintele, mormintele şi locurile înmormîntărilor militarilor căzuţi ai altor state, în conformitate cu normele dreptului internaţional.

 

5. Fiecare parte   va   asigura   cetăţenii  celeilalte   Părţi   în conformitate  cu  legislaţia  statului său şi a  acordurilor  bilaterale existente,   acces  liber  la  locurile  de  dispunere  a   mormintelor, monumentelor militarilor.

 

6. Părţile vor   contribui  reciproc  la  depunerea  eforturilor  şi colaborarea  acociaţiilor, fondurilor şi ale altor organizaţii obşteşti, ce activează întru eternizarea memoriei celor căzuţi.

 

Articolul 3

   

1. Părţile asigură  în  bază reciprocă repartizarea  terenurilor  de pămînt  în  folosinţă gratuită pentru înmormîntarea militarilor,  pentru monumentele  comemorabile pe perioada în decursul căreia aceste terenuri se folosesc în asemenea scopuri.

 

2. Dacă terenul,  repartizat  în  conformitate  cu  punctul  "l"  al prezentului  Articol, din motive de necesitate imperioasă a statului  va trebui  folosit în alte scopuri, atunci Partea corespunzătoare va da  în folodinţa   celeilalte   Păţi  conform  condiţiilor  punctului  "l"   al prezentului  Acord alt teren şi îşi asumă cheltuielile de reînmormîntare a  oseminelor  militarilor, de transfer a monumentelor  comemorabile  şi amenajare a noilor morminte.

 

3. Alegerea noului  teren de pămînt pentru înmormîntarea militarilor sau  reînmormîntarea lor se efectuează conform consimţămîntului reciporc al Părţilor şi deciziei organelor corespunzătoare.

 

4. Exhumarea    osemintelor    militarilor    căzuţi    cu    scopul reînmormîntării  lor  în  Patrie  se  va  efectua  la  cererea  Părţilor interesate şi cu acordul rudelor apropiate şi al celeilalte Părţi.

 

5. La exhumarea, efectuată în scopurile reînmormîntării osemintelor, sînt  în drept de a asista reprezentanţii acelei Părţi, cărei îi aparţin osemintele militare care se exhumează.

 

Articolul 4

 

1. Amenajarea mormintelor militarilor şi victimelor civile căzute în războaie   se   va  efectua  pe  teritoriul  ambelor  state   în   afara localităţilor,  în  locurile demne (onorabile) de memoria celor  căzuţi, conform acordului reciproc al Părţilor.

                           

 Articolul 5

  

1. Fiecare Parte  pe teritoriul statului său asigură pe cont propriu întreţinerea  şi  îngrijirea mormintelor militarilor şi  a  monumentelor comemorabile ale alte Părţi.

 

2. Cheltuielile    privind    exhumarea,   transferul    osemintelor militarilor,  amenajarea  noilor morminte descoperite le ia pe seama  sa Partea, la cererea sau hotărîrea căreia se efectuează aceste lucrări.

                            

 Articolul 6

 

1. Pentru îndeplinirea  sarcinilor  ce decurg din  prezentul  Acord, Părţile  pot  delega reciproc reprezentanţi şi experţi, pot colabora  cu organizaţiile locale şi folosi materialele şi forăa de muncă locală.

                             

Articolul 7

 

1. Utilajul,  mijloacele  de transport, materialele  şi  accesoriile destinate  pentru executarea lucrărilor indicate în prezentul Acord, pot fi transportate de pe teritoriul unei Părţi pe teritoriul altei Părţi.

 

2. Perfectarea  vamală  a  mijloacelor şi materialelor  indicate  în punctul  "l"  al prezentului Articol se efectuează conform  următoarelor reguli:

   

a) importarea  temporară a utilajului şi mijloacelor de transport se efectuează  în  baza  autorizării vamale temporare de  importare  a  lor conform  legislaţiei Părţilor cu condiţia, că după executarea lucrărilor menţionate  în  prezentul  Acord, utilajul şi  mijloacele  de  transport indicate  vor  fi  scoase din ţară. Mijloacele indicate  se  scutesc  de cauţiune vamală;

  

b) materialele şi accesoriile necesare pentru amenajarea cimitirelor şi  a  locurilor  de  înmormîntare, ornamentarea şi  îngrijirea  lor  de asemenea  sînt scutite de orice taxe de import, dacă serviciului  vamal, pe lîngă declaraţia vamală de import se prezintă următarele:

    - lista amănunţită a materialelor ce intră în ţară;

    - obligaţiunea  semnată  de o persoană imputernicită  special,  care încuviinţează  că obiectele (materialele) indicate vor fi folosite numai în scopurile prevăzute de prezentul Acord.

                           

Articolul 8

  

Fiecare Parte va  determina organul corespunzător  împuternicit  şi responsabil  de îndeplinirea prevederilor prezentului Acord despre  care Părţile se vor informa reciproc pe căile diplomatice.

                           

Articolul 9

 

Conform unei  înţelegeri  reciproce, Părţile pot face modificări  şi completări în prezentul Acord.

                            

Articolul 10

 

1. Prezentul  Acord se încheie pentru o perioadă nelimitată şi intră în  vigoare în ziua a treizecea (30) din momentul, cînd Părţile,  făcînd schimb  de  note vor informa reciproc despre  îndeplinirea  procedurilor corespunzătoare în interiorul ţării, necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord.

 

2. Fiecare Parte  poate rezilia prezentul Acord, notificînd în scris cealaltă  Parte  despre  intenţia sa. În acest caz prezentul  Acord  îşi pierde  valabilitate  la  expirarea  a 6 luni  după  primirea  de  către cealaltă Parte a unei asemenea înştiinţări.

 

Întocmit la Chişinău,  la  data  de "02" martie anul 1998,  în  două exemplare,  fiecare  în  limbile moldovenească şi ungară,  ambele  texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul

Republicii Moldova

Ministru Valeriu PASAT                                                                      

Pentru Guvernul

Republiclii Ungare

Ministru Gyorgy KELET